СЛУЖБЕ

У Пријепољској гимназији послове психо-педагога обавља Хазема КАПИЏИЋ. Ти послови, између осталог обухватају:
Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада; Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма; Сарадњу са наставницима и стручним већима; Реализацију различитих облика усавршавања наставника; Сарадњу са одељењским старешинама у реализацији разних активности; Рад са ученицима; Сарадњу са родитељима и саветодавни рад; Аналитичко - истраживачи рад; Учешће у раду стручних органа школе: Наставничог већа, Одељењских већа, стручних већа и друго.

Послове секретара обавља Оливера КУБУРОВИЋ, дипломирани правник, од 14.09.2006. године.

Секретар има положен стручни испит за секретара школе.

Секретар обавља управне, нормативно - правне и друге правне послове.

Правилником школе регулисане су обавезе и начин организовања и вођења пословних књига. Под пословним књигама подразуемвају се дневник, главна књига и помоћне књиге. Пословне књиге се воде по систему двојног књиговодства. У пословним књигама се обезбеђују подаци и информације које омогућују: Увид у стање имовине, средстава и обавеза, Утврђивање прихода и расхода пословања и остварених финансијских резултата у одређеним временским интервалима; састављање годишњих финансијских извештаја и других рачуноводствених извештаја и друго.

Наведене послове обављају: шеф рачуноводства Добрила ЧОЛОВИЋи Радина КИЈАНОВИЋ.

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР

ФАЗЛИЋ Мерсудин
КОСТАДИНОВИЋ Миодраг
МЕКИЋ Кемал
МИЈУШКОВИЋ Станка
БЈЕЛИЋ Цана
ДОСКОВИЋ Миланка
МАТОВИЋ Рада
АЛОМЕРОВИЋ Сабиха
ДОСКОВИЋ Слађана