НАСТАВНО ОСОБЉЕ

У школској 2022/2023. у Пријепољској гимназији ради 43 наставника подељених у 6 стручних већа.

Сви предмети су стручно заступљени, а велика већина наставника поседује и лиценцу.
Већини професора је то једина школа у којој раде, док одређени број, осим у Пријепољској гимназији, ради и у неким другим школама.

 

Из планираних и реализованих активности наставничког већа:

 • Разматрање извештаја о раду школе у претходној школској години;
 • Разматрање програма рада у текућој школској години;
 • Задужење наставника до 40 часова дневно;
 • Формирање стручних већа и организовање њиховог рада;
 • Анализа успеха и владања на крају класификационих периода и на крају школске године;
 • Усвајање тема за матурски испит;
 • Анализа рада стручних актива и стручног усавршавања наставника;
 • Избор теме и комисије за самовредновање рада школе;
 • Организовање екскурзије за ученике четвртог разреда и излета за ученике и наставнике и разматрање извештаја о изведеној екскурзији;
 • Анализа резултата ваннаставних активности;
 • Утврђивање успеха ученика, успеха на матурском испиту, утврђивање носилаца Вукове дипломе и посебних диплома;
 • Доношење плана уписа ученика првог разреда за школску 2010/2011. и информације о упису;
 • Утврђивање кадровских потреба и вишкова;
 • Анализа реализације допунске, додатне и факултативне наставе и рада секција;
 • Подела предмета на наставнике;
 • Организација поправних, разредних и матурских испита и утврђивање успеха на њима;
 • Школски календар за следећу школску годину;